สถานภาพอาชญากรรม
กระดานสนทนา
สมุดเยี่ยม

กิจกรรมของชุดปฏิบัติการ
ชุมชนมวลชนสัมพันธ์ สภ.อ.บ้านแพง
ประจำปีงบประมาณ 2550

ปีงบประมาณ พ.ศ . ๒๕๕๐

ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์

ของ

สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านแพง

มีหมู่บ้านเป้าหมายที่จะเข้าดำเนินการตามแผนงาน โครงการ
รวม ๕ หมู่บ้าน ดังนี้

๑. บ้านน้อยทองคำ หมู่ที่ ๑๕ ต.หนองแวง
อ.บ้านแพง จ.นครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗พ.ย.๔๙-๘ธ.ค.๔๙

๒.บ้านนาดีหัวภู หมู่ที่ ๒ ต.โพนทอง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ ธ.ค .๔ ๙ -๒๗ ธ.ค.๔๙

๓. บ้านแพงโคก หมู่ที่ ๗ ต.นางัว อ.บ้านแพง
จ.นครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ ก.พ .๕๐ - ๒๖ ก.พ. ๕๐

๔. บ้านโนนสูง หมู่ที่ ๕ ต.หนองแวง อ.บ้านแพง
จ.นครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ มี.ค.๕๐ - ๒๘ ก.พ.๕๐

๕. บ้านนาเขท่า หมู่ที่ ๓ ต.นาเข อ.บ้านแพง
จ.นครพนม
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ พ.ค. ๕๐ - ๒๗ พ.ค. ๕ 
สถานีตำรวจภูธร
4 หมู่ 5 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านแพง
Banphaeng po
Tel 042-591252,591
Webmaster Sindhanu Sudckadee
อำเภอบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
lice Station
239, Fax 042-591253
E-mail [email protected]
 
สถานีตำรวจภูธร
4 หมู่ 5 ถนนราษฎร์บำรุง ตำบลบ้านแพง
Banphaeng po
Tel 042-591252,591
Webmaster Sindhanu Sudckadee
อำเภอบ้านแพง
อำเภอบ้านแพง จังหวัดนครพนม 48140
lice Station
239, Fax 042-591253
E-mail [email protected]